loading...

Потребителско меню 

 

 

 

 

 

ДИЕТА ПРИ КОЛИТ. КАКВИ ХРАНИ СА ПОЗВОЛЕНИ PDF Печат Е-поща
(2 votes, average 3.00 out of 5)
Оценка на читателите: / 2
Слаба статияОтлична статия 
Отслабване - Диети

 

 

Колитът изисква внимателен прием на храни.
Забранени храни

- пло­до­ве и зе­лен­чу­ци, би­ли те су­ро­ви или сгот­ве­ни; ле­ща, боб; всич­ки пър­же­ни или гот­ве­ни маз­ни­ни, и да се за­до­во­ли­те с мал­ко су­ров зех­тин или олио и мал­ко мас­ло; 
- всич­ки си­ре­на, мле­ка, до­ри и ки­се­ло мля­ко, яй­ца, кай­ма, аг­неш­ко и ов­че ме­со, тлъс­ти и жи­ла­ви ме­са, всич­ки ви­до­ве тес­те­ни из­де­лия ос­вен пре­пе­чен хляб, всич­ки под­п­рав­ки, вклю­чи­тел­но и оцет на таб­лет­ки;
- чай, ка­фе, га­зи­ра­ни на­пит­ки, ал­ко­хол.


По вре­ме на кри­за яж­те след­ни­те хра­ни:

- ва­рен ориз, грис, ма­ка­ро­ни, дет­с­ки зър­не­ни ка­ши; шун­ка, бя­ло пи­леш­ко ме­со, крех­ка пос­т­на пър­жо­ла, ва­ре­на или пе­че­на пос­т­на ри­ба без под­п­рав­ки, пре­пе­чен хляб, мал­ко шо­ко­лад и кон­фи­тюр без пло­да, пре­сен зе­лен­чу­ков бул­ьон без зе­лен­чу­ци­те.
То­зи ре­жим е дос­та­тъ­чен, за да спре кри­за­та, ка­то по прин­цип не тряб­ва да се при­ла­га по­ве­че от 3-4 дни.
Меж­ду кри­зи­те (а и за да ги предотврати-те)

из­бяг­вай­те

- твър­ди, ци­пес­ти и влак­нес­ти зе­лен­чу­ци, зе­ле, пло­до­ве със сем­ки, недоб­ре уз­ре­ли пло­до­ве, пор­то­ка­ли и дру­ги цит­ру­си, тур­шии, ки­се­ло зе­ле и дру­ги фер­мен­ти­ра­ли хра­ни, маз­ни и жи­ла­ви ме­са, пър­же­ни и сил­но пре­пе­че­ни хра­ни, сил­ни под­п­рав­ки и оцет, ко­зу­нак, то­пъл хляб, рох­ки яй­ца, га­зи­ра­ни на­пит­ки и ал­ко­хол, боб, ле­ща.
Ве­ро­ят­но сте за­бе­ля­за­ли, че има­те не­по­но­си­мост към оп­ре­де­ле­ни хра­ни, ко­и­то про­во­ки­рат ос­т­ри ко­лит­ни кри­зи. Из­бяг­вай­те ги.